تغییرات شرکت

تغییرات در اساسنامه و مدیران در دو نوع صورت می گیرد:

۱-مجمع عمومی فوق العاده ۲-مجمع عمومی عادی

۱-مجمع عمومی فوق العاده:

همانگونه که قبلا ذکر شد اساسنامه شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود دارای موادی می باشد این مواد عبارتند از مثلا:نام شرکت،موضوع شرکت،آدرس شرکت و...در صورتی که هر یک از این مواد نیاز به تغییر داشته باشند مجمع عمومی فوق العاده تشکیل میگردد.

برای مثال اگر فردی تقاضای الحاقیه به موضوع و یا تغییر آدرس داشته باشد این تغییرات در حیطه وظایف مجمع عمومی فوق العاده است.

۲-مجمع عمومی عادی:

عادی یا عادی به طور فوق العاده: تمدید یا انتخاب مدیران و بازرسین، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

مجمع عمومی عادی سالیانه: تمدید مدیران و انتخاب بازرسین روزنامه علاوه بر تصویب صورت های مالی و ترازنامه البته در مجامع عادی بطور فوق العاده حتما لازم نیست هر سه مورد باهم انجام شود و می تواند مثلا فقط مدیران تمدید شوند.

مجمع فوق العاده وظیفه تغییر هر کدام از  ماده های اساسنامه را دارد اما به وظایف مجمع عادی  و یا عادی بطور فوق العاده انتخاب بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار هم اضافه می شود ضمنا در شرکت های سهامی خاص نوع مجمع به نام عادی سالیانه وجود دارد که فقط در ۴ ماه اول سال تشکیل می گردد و مهمترین وظیفه آن تصویب تراز و صورتهای مالی و سایر وظایف مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت می باشد.

همچنان که قبلا گفته در مجامع عادی بطور فوق العاده حتما لازم نیست هر ۲ مورد باهم انجام شود و می تواند مثلا فقط مدیران تمدید شوند.

هیئت مدیره شرکت:

این جلسه معمولا پس از اینکه مدیران در مجمع عمومی عادی تعیین شدند تشکیل می گردد و سمت های افراد را مشخص می کند البته حق امضا نیز در این جلسه مشخص می گردد .

منظور از حق امضا این است که در شرکت چه افرادی چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و همچنین اوراق عادی و اداری را امضا می کنند .

دستور جلسات تغییرات و تصمیمات مجامع و هیئت مدیره شامل برخی از موارد ذیل می باشد:

افزايش سرمایه
کاهش سرمایه
ورود شریک
خروج شریک
نقل و انتقال سهام
نقل و انتقال سهم الشرکه
تغییر نام
تغییر سال مالی
الحاق به موضوع فعالیت
تغییر موضوع فعالیت
تغییر آدرس
ایجاد شعبه
افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره
کاهش تعداد اعضاء هیئت مدیره
تعیین سمت اعضای هیئت مدیره
تعیین وضعیت حق امضاء
اصلاح ماده اساسنامه
تصویب اساسنامه جدید
انتخاب مدیران
انتخاب بازرسین
تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان
انحلال شرکت