ثبت اختراع

ثبت اختراع:

اختراع حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک طرح صنعتی یا فرایند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معادل واژه (INVENTION) است. اما از اختراع در قوانین مختلف کشورها زمانی حمایت میشود که این اختراعات طبق تشریفات خارجه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرایط استفاده از این حق ثبت آن در نزد مرجع ذیصلاح (اداره ثبت اختراعات) می باشد و در اینجا حق اختراع معادل واژه (PATENT) می باشد.

مزایای ثبت اختراع :

در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراع دارای مزایای زیر می باشد:
 موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز رقابتی
 سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار
 درآمد مضاعف از تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع
دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه
 دسترسی به بازارهای جدید
 توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره
 ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان
 وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع
 استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان
 استفاده از تسهیلات شرکت های فناور و دانش بنیان
 استفده از صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
حمایت از اختراع