عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی چیست؟

کارت عضویت اتاق بازرگانی کارتی است که توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به اسم متقاضیانی که واجد شرایط باشند صادر می گردد و صدور این کارت موکول به آن است که متقاضیان، نام شرکت و یا نام حقیقی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشند.

 بازرگانانی که تقاضای صدور کارت عضویت در اتاق بازرگانی می نمایند باید قبل از ثبت درخواست اظهارنامه دفتر ثبت تجاری خود را به اداره ثبت شرکتها اعلام نمایند که صدور اظهارنامه مستلزم داشتن پلمب دفاتر قانونی می باشد

 نحوه عضویت در اتاق بازرگانی

 مطابق با قوانین و رویه موجود، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی کارت عضویت در اتاق بازرگانی می توانند با ارائه تمام مدارک و داشتن شرایط لازم به عضویت اتاق بازرگانی در آیند به شرطی که شرایط عضویت را داشته باشند که شرایط آن در آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بیان گردیده است .

آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاقهاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ شورایعالی نظارت بر اتاق ایران

ماده ۱ -شرایط و مدارك عضویت کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند، می توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارك به عضویت اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي درآیند.

الف- اشخاص حقیقی

۱ -داشتن حداقل ۲۰ سال شمسی.

۲ -تصویر شناسنامه و کارت ملی.

۳ -دارا بودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم.

تبصره:دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، ازمفاد بند ۳ مستثنی میباشند.

۴ -دارابودن پروانه فعالیت اقتصادي اعم از تولیدي، توزیعی، کشاورزي، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیت هایی که از سوي وزارت امور اقتصادي و دارایی بعنوان رشته هاي اشتغال معرفی شده اند.

همچنین، ارائه معرفی نامه از پارکهاي علم و فنآوري و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاري از حوزه مربوط، ملاك عمل خواهد بود.

۵ -امضاء تعهدنامه موضوع ماده ۲ آئین نامه.

۶ -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.

ب- اشخاص حقوقی

۱ -تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.

۲ -مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهاي ۱ ،۳ و ۴ ذیل بند الف ماده ۱ باشد و تعهدنامه موضوع ماده ۲ آیین نامه را به نمایندگی از سوي شخص حقوقی امضاء نماید.

۳ -تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدي آن به اتاق ذیربط.

۴ -پرداخت حق ورودي و حق عضویت سالانه.

تبصره ۱ :کارت عضویت اشخاص حقوقی، بنام شخص حقوقی صادر میشود و نام مدیرعامل بعنوان نماینده آن بر روي کارت عضویت درج و عکس وي الصاق خواهد شد.

تبصره ۲ :مدارك لازم جهت عضویت اتباع خارجی: الف- اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت ب- اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت

تبصره ۳ :در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودي صرفاً در اولین سال عضویت دریافت میشود و دارنده کارت عضویت در سالهاي بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودي و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴ :شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتی و نیروهاي مسلح و قواي سه گانه نمیتوانند به عضویت اتاق هاي بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو میگردد.

تبصره ۵ :نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاق هاي تهران و ایران، از موضوع تبصره ۴ ،مستثنی خواهند بود.