خدمات تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت، می تواند تغییراتی را در موادی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. ثبت تغییرات شرکت نیز مانند ثبت خود شرکت الزامی است. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها، تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد. ثبت تغییرات شرکت ها مستلزم تنظیم و ارایه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارایه آن به مرجع ثبتی است. اداره ی کل شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت کردن کلیه اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده ی اصلی، آگهی تغییرات ثبتی را صادر نموده که در روزنامه رسمی و محلی اطلاع رسانی شود. در ذیل ضمن پرداختن به نحوه ی اعمال تغییرات در شرکت، به مراحل ثبت تغییرات شرکت می پردازیم

نحوه ی اعمال تغییرات شرکت
تغییرات شرکت به سه حالت تنظیم می شود:

• ۱.مجمع عمومی عادی.
• ۲. مجمع عمومی فوق العاده.
• ۳. هیأت مدیره.

وظایف مجمع عمومی عادی

۱-تعیین خط مشی شرکت و رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به کلیه امور شرکت (غیر از آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا فوق العاده است).

۲-رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت.رسیدگی مزبور پس از استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان خواهد بود.

۳-انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

۳-تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

۴-تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

۱-تغییر در مواد اساسنامه (نظیر تغییر در نام شرکت؛ تغییر در موضوع شرکت ؛ تغییر محل شرکت)

۲-افزایش یا کاهش سرمایه

۳-تغییر در عده مدیران و مدت خدمت آن ها و تعیین بازرسان

۴-اجازه صدور اوراق قرضه

۵-ایجاد سهام ممتازه

۶-انحلال شرکت

وظایف مجمع هیات مدیره

۱- تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز در شرکت های سهامی

آنلاین ثبت کنید